ГЛАМ и партнерства

Програмата вклучува проекти засновани врз соработка со јавни институции со цел да се идентификуваат нови форми на знаење, да се ослободат содржините заштитени со авторски права и да се обезбеди подобар пристап до бесплатно знаење. Оваа програма е поделена на три потпрограми: ГЛАМ, Партнерства и Отворени владини податоци.

 

 • ГЛАМ

Целта на проектот е да се воспостави активна соработка со ГЛАМ институции во Македонија, преку испраќање на Википедијанци во одредена институција. Ова овозможува едукација на вработените во ГЛАМ за проектите на Викимедија; едукација на вработените во ГЛАМ да додаваат референци во статии, и создавање нови статии или подобрување на постоечките бидејќи вработените во ГЛАМ секторот се високообразовани професионалци. Воедно, се овозможува овие институции да бидат поотворени за јавноста, да ја разберат потребата од дигитализација, како и потребата од споделување на знаењето, документите, историските фотографии и материјали со пошироката јавност.

Оваа потпрограма ги вклучува следните проекти:

  • Матичен Википедијанец,
  • Музеи посети, и слично

 

 • Партнерства 

Оваа потпрограма подразбира соработка со повеќе организации и институции, со што се отвора можност за партнерства кои можат да го прошират опсегот и ефективноста на програмата. Преку соработката со институции и користење на нивните ресурси, програмата може да ги збогати статиите на Википедија и други проекти на Викимедија. Содржината создадена или подобрена преку оваа соработка може да го подобри разбирањето и ценењето на културните и историските теми кај читателите. Соработката на програмата со институциите може да ги поддржи нивните сопствени цели и мисии, како што се промовирање на културното наследство, зголемување на пристапот на јавноста до информации и поттикнување на образовниот терен. Со документирање и зачувување на експонати и објекти преку фотосесии, програмата придонесува за зачувување на културното наследство. Ставањето на овие ресурси достапни на Заедничката Ризница обезбедува нивна пристапност и долгорочно дигитално зачувување. Соработката со други организации овозможува размена на експертиза и знаење. Програмата може да учи од искуството на партнерските институции и обратно, што доведува до меѓусебно учење и подобрување.

Оваа потпрограма ги вклучува следните проекти:

  • QRpedia,
  • Изложби,
  • Проекти со одредени институции,
  • МакСпорт.

 

 • Отворени владини податоци

Проектот Отворени владини податоци е иницијатива која се фокусира на соработка со институции за добивање структурирани податоци за поставување на Википодатоци. Со промовирање на отворен пристап до владините податоци, проектот придонесува за транспарентност, отчетност и бесплатно ширење на информациите. Фокусот на проектот на отворените владини податоци се усогласува со принципите на отворено споделување знаење, охрабрувајќи ги институциите да ги направат своите податоци слободно достапни на јавноста. Тесната соработка со институциите му овозможува на проектот да пристапи до широк опсег на извори на податоци и да го прошири опсегот на информации достапни на Википодатоци. Целта на проектот за поставување структурирани податоци на Википодатоци ја подобрува комплетноста и точноста на информациите на платформата. Соработката со угледни институции може да помогне да се обезбеди квалитетот и веродостојноста на податоците, зголемувајќи го нивниот кредибилитет на Википодатоци.

Со тоа што владините податоци се отворени и достапни на Википодатоци, проектот придонесува за промовирање на транспарентноста во управувањето и јавното одлучување. Со конвертирање на владините податоци во структурирани формати на Википодатоци, проектот ги прави информациите поупотребливи и достапни за различни апликации. Со текот на времето, напорите на проектот во соработка со институциите и поставувањето податоци придонесуваат за градење вредно складиште на владини информации на Википодатоци. Пристапот до отворени владини податоци им дава моќ на граѓаните да бидат подобро информирани и ангажирани во јавните работи, поттикнувајќи партиципативна демократска култура.